Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा

मन्त्रालयको कार्य विवरण र क्षेत्र 2079-04-09

  1. महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कार्यान्वयन र नियमन 
  2. महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान 
  3. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बालबालिका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन 
  4. बालबालिकाको हकहित  संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्दार  कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनर्स्थापना
  5. समाज कल्याण र संघसंस्था सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन 
  6. युवा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथायोजना तजुर्मा, कार्यान्वयन र नियमन, युवा बैज्ञानिक प्रोत्साहन  
  7. युवा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, खेलकुद तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
  8. खेलकुद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन 
  9. राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता 
  10. लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब,  ज्येष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा र कार्यान्वयन


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-03-09 05:30:00
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers